Privatumo politika

Įmonių grupė „Penki kontinentai“ rūpinasi Jūsų asmens duomenų privatumu ir apsauga, todėl įsipareigoja gerbti bei saugoti asmeninę informaciją. Šiame dokumente išdėstyti mūsų taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai.

Šioje politikoje paaiškinama, kaip įmonių grupė „Penki kontinentai“ renka, naudoja (tvarko) ir saugo asmens duomenis, juos sistemina ir kokios yra Jūsų teisės.

Norime atkreipti dėmesį, kad renkant ir tvarkant klientų asmens duomenis, yra laikomasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento 2016/679, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Ši privatumo politika yra taikoma tik tais atvejais, kai asmuo naudojasi įmonių grupės „Penki kontinentai“  produktais ir (ar) paslaugomis, lankosi interneto svetainėse www.5ci.ltwww.bs2.ltwww.atmeye.com/ltwww.smartsafe.ltwww.cashmanagementiq.comwww.payments-iq.comwww.atmeye.us, www.ashburn.euwww.penki.ltprofit.5ci.ltmano.penki.lt, mail.penki.ltwww.news.ltwww.scena.ltwww.ssc.ltwww.loftown.ltmedia.search.ltwww.smarthouse.ltwww.iptviq.com. Mūsų privatumo politika nėra taikoma, jei vartotojas naudojasi kitų įmonių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net, jei prie jų jungiasi naudodamasis įmonių grupės „Penki kontinentai“ tinklo paslaugomis.

Šiame dokumente taip pat nurodoma, kaip įmonių grupė „Penki kontinentai“ renka, naudoja (tvarko) ir saugo kandidatų į darbą asmens duomenis. Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti įmonių grupėje „Penki kontinentai“, asmens duomenis įmonių grupė tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdama teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

Jūsų asmens duomenų rinkimas

Informacija, kurią apie Jus renkame, priklauso nuo Jūsų užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote įrangą ir (ar) paslaugas, ar registruojatės mūsų interneto svetainėse.

Įmonių grupė, rinkdama ir tvarkydama Jūsų asmens duomenis, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Įmonių grupės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

Duomenys tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. .y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Įmonių grupei taikoma teisinė prievolė; (iv) kai tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus; (v) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonių grupės ar trečiosios šalies interesų.

Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Įmonių grupė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Įmonių grupės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Įmonių grupės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Įmonių grupei suteikti.

Renkame šio tipo duomenis:

 • tuos, kuriuos Jūs pateikiate, kai su mumis bendraujate arba turite teisinių santykių, perkate PENKI paslaugas arba registruojatės paslaugoms, užsisakote naujienas arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;
 • tuos, kurie generuojami, kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis (pvz., siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėje);
 • tuos, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.Jūs neprivalote mums pateikti jokių asmens duomenų, tačiau, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti tam tikrų paslaugų.

Jūs neprivalote mums pateikti jokių asmens duomenų, tačiau, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad Mes negalėsime Jums suteikti tam tikrų paslaugų.

Pateikdami savo asmens duomenis, esate atsakingi už pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Jeigu Jūsų asmens duomenys pasikeičia, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai Įmonių grupę. Įmonių grupė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs, savo sutikimu arba Įmonių grupės teisėto intereso pagrindu, suteikiate Įmonių grupei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamiesi Įmonių grupės administruojamose svetainėse.

Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

 • pagrindinė informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, patvirtinančio tapatybę asmens dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 • duomenys, susiję su įrangos ir (ar) paslaugų teikimu, pavyzdžiui, informacija apie užsakytą paslaugą ir jos užsakymo detales, išrašytų sąskaitų informacija, informacija apie atsiskaitymą už paslaugas, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 • duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir mūsų paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
 • kiti duomenys apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete;
 • vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kai lankotės mūsų salonuose, siekiant užtikrinti personalo, klientų bei patalpų saugumą;
 • telefoninių pokalbių įrašai, kai skambinama į įmonės klientų aptarnavimo centrus ar atsiliepiama į įmonės darbuotojų skambučius;
 • kiti duomenys, kurie yra renkami, remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.


Jūsų asmens duomenų tvarkymas

Įmonių grupė „Penki kontinentai“  tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Paslaugų teikimo sutartims sudaryti ir vykdyti; klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaitai; kreditoriaus interesams apsaugoti bei materialinių nuostolių prevencijai; abonentų skoloms išieškoti. Tvarkome asmens duomenis, kurie būtini, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą mūsų klientams, priimti bei vykdyti užsakymus, tinkamai aptarnauti klientus, nustatyti bei pašalinti įvairius gedimus ir incidentus, išrašyti sąskaitas už įrangą ir (ar) paslaugas, atlikti kredito kontrolę, skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais. Tvarkome tiek nuasmenintus duomenis, tiek asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Personalo, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat turto apsaugai užtikrinti (vaizdo stebėjimas).
 • Tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti; klientų mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti; klientų aptarnavimo kokybei įvertinti; Įmonių grupės teisių ir teisėtų interesų apsaugai ir gynimui; įrodymams surinkti. Tvarkome Jūsų telefoninių pokalbių, kai skambinate į Įmonių grupės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į Įmonių grupės darbuotojų skambučius, įrašus ir pokalbių metu pateiktus duomenis, kad galėtume tinkamai įvertinti Jūsų mokumą, įsiskolinimus, sudaryti su Jumis sutartis bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • Kitais tikslais, kuriais Įmonių grupė turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jums pareiškus sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonių grupę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Galime tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę Jūsų sutikimą. Tvarkome asmens duomenis ir siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms ir pan., kai to reikalauja teisės aktai.

Atsižvelgdama į visus minėtus atvejus, įmonė tvarko asmens ir (ar) srauto duomenis tik tiek, kiek tai būtina nustatytiems ir aiškiai apibrėžtiems teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą.

Įmonių grupė „Penki kontinentai“  užtikrina, kad asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, ir tik tokiais tikslais, kurie nustatyti ir paskelbti prieš duomenis surenkant, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Slapukų naudojimas

Siekdami, kad mūsų interneto svetainė veiktų sklandžiai, o Jūs gautumėte aktualią informaciją, joje naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija padeda užtikrinti galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek įmonės teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Informacija apie puslapyje naudojamus slapukus:

Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Aprašymas
cookie_notice_accepted 1 mėnuo Slapukas, patvirtinantis, kad vartotojas sutiko su slapukų naudojimu.
_ga, _gat 2 metai „Google Analytics“ stebėjimo slapukai. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
_gid 24 val. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz 2 metai „Google Analytics“ stebėjimo slapukai. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas.

Telefono skambučių registravimas ir pokalbių įrašymas

Siekdama užtikrinti tinkamą vidaus administravimą, personalo mokymą, įmonių grupė „Penki kontinentai“ tvarko šiuos asmenų, skambinančių interneto svetainėje nurodytu įmonių grupės „Penki kontinentai“ telefono numeriu, asmens duomenis: telefono numerį, telefono skambučio datą, laiką, konkrečią užsakytą paslaugą, informaciją apie tai, ar skambinantis asmuo yra esamas / naujas klientas, skambučio rezultatą, papildomą informaciją, telefono pokalbio įrašą. Telefono pokalbis įrašomas asmens sutikimu, kiti duomenys apie skambutį renkami įgyvendinant teisėtą įmonių grupės „Penki kontinentai“ interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų. Telefono pokalbio įrašas yra saugomas 3 mėnesius, o kiti duomenys apie telefono skambutį – 6 mėnesius nuo telefono skambučio datos.

Telefono skambučių duomenys yra perduodami duomenų tvarkytojams, atsakingiems už:

 • įmonių grupei „Penki kontinentai“ skambinančių asmenų telefono skambučių administravimą ir telefono pokalbių įrašymą;
 • neatsakytų telefono skambučių fiksavimą ir informacijos persiuntimą įmonių grupei „Penki kontinentai“.

Jeigu nesutinkate, kad telefono pokalbis būtų įrašomas, prašome susisiekti el. paštu info@5ci.lt.

Registracija paslaugoms

Klientų registracijos, paslaugų užsakymo tikslu įmonių grupė „Penki kontinentai“ tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pageidaujama paslauga bei laukelyje „Komentaras“ nurodytus duomenis. Be Jūsų pateiktos informacijos minėtu tikslu įmonių grupė taip pat tvarkys ir registravimosi paslaugoms datą.

Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būsimas paslaugų teikimo sutarties sudarymas. Klientų registracijos tikslu surinktus asmens duomenis įmonių grupė „Penki kontinentai“ saugo 1-erius metus nuo kliento registracijos dienos. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, yra nurodytos Politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

Tiesioginė rinkodara

Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali užsisakyti naujienas apie įmonių grupės „Penki kontinentai“ siūlomas paslaugas bei taikomas akcijas (užsiprenumeruoti naujienlaiškį), įvesdamas savo elektroninio pašto adresą kiekvieno interneto svetainės puslapio apačioje esančioje naujienlaiškio užsakymo formoje. Naujienlaiškio prenumeratoriaus elektroninio pašto adreso tvarkymo pagrindas – prenumeratoriaus sutikimas gauti naujienlaiškius.

Įmonių grupės „Penki kontinentai“ naujienlaiškiai taip pat yra siunčiami paslaugų gavėjams, įgyvendinant įmonių grupės teisėtą interesą informuoti savo paslaugų gavėjus apie taikomas akcijas ir teikiamas panašias paslaugas, išskyrus atvejus, kai paslaugų gavėjai prieš suteikiant paslaugą ar vėliau išreiškė nesutikimą su jų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu. Tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi šie paslaugų gavėjų duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Tiek naujienlaiškio prenumeratoriai, tiek kiti naujienlaiškio gavėjai gali bet kada atsisakyti įmonių grupės „Penki kontinentai“ naujienlaiškio paspausdami jame esančią atsisakymo nuorodą arba pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu info@5ci.lt. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi 5-erius metus nuo naujienlaiškio prenumeratos dienos arba paskutinės paslaugos suteikimo dienos.

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys

Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti įmonių grupėje „Penki kontinentai“, asmens duomenis įmonių grupė tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdama teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis įmonių grupė „Penki kontinentai“ gauna tiesiogiai iš kandidato į darbuotojus, kai jis atsiunčia įmonių grupei savo gyvenimo aprašymą (CV).

Be paties asmens, pageidaujančio įsidarbinti įmonių grupėje „Penki kontinentai“, pateiktų duomenų įmonių grupė gali rinkti ir kitaip tvarkyti kitus viešai prieinamus kandidato duomenis, t. y. ieškoti informacijos internete, patikrinti kandidato socialinių tinklų (pavyzdžiui, „LinkedIn“, „Facebook“, „Twitter“) profilius ir pan. Įmonių grupė „Penki kontinentai“ taip pat gali kreiptis į kandidato gyvenimo aprašyme (CV) nurodytus buvusius darbdavius ir prašyti pateikti informaciją apie kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Siekdama patikrinti, ar kandidato į darbuotojus pateikti kvalifikacijos įrodymai (diplomai, sertifikatai ir pan.) yra autentiški, įmonių grupė „Penki kontinentai“ taip pat gali kreiptis į kandidato pateiktuose kvalifikacijos įrodymuose nurodytas mokymo įstaigas.

Kandidato pateiktus ir savarankiškai surinktus duomenis apie kandidatą įmonių grupė „Penki kontinentai“ saugo 4 mėn. nuo konkrečios darbuotojo atrankos pabaigos. Asmens duomenų saugojimo terminas pratęsiamas tik gavus atskirą kandidato sutikimą. Jei sutikimas saugoti kandidato asmens duomenis ilgiau nei 4 mėn. po atrankos pabaigos nėra gaunamas, pasibaigus šiam terminui visi (tiek pateikti kandidato, tiek surinkti „Penkių kontinentų“) asmens duomenys yra sunaikinami.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

Teisių įgyvendinimo tvarka

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko įmonių grupė „Penki kontinentai“, turi:

 • teisę susipažinti su įmonių grupės „Penki kontinentai“ tvarkomais savo asmens duomenimis – susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis galima pateikiant rašytinį prašymą įmonių grupės „Penki kontinentai“ buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@5ci.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Prašyme susipažinti su asmens duomenimis prašome nurodyti, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią Reglamento 15 straipsnio 1 dalyje išvardintą informaciją pageidaujate gauti.
  Prašyme susipažinti su telefono pokalbio įrašu papildomai turi būti nurodytas telefono numeris, iš kurio buvo skambinta įmonių grupei  „Penki kontinentai“, o tuo atveju, jei skambinote daugiau nei vieną kartą – ir skambučio data bei apytikslis laikas. Teisė susipažinti su telefono pokalbio įrašu įgyvendinama atvykstant išklausyti garso įrašo įmonių grupės „Penki kontinentai“ buveinės adresu arba atsiimant garso įrašo kopiją išorinėje duomenų laikmenoje.
 • teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis – ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą įmonių grupės „Penki kontinentai“ buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@5ci.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).
 • teisę reikalauti, kad įmonių grupė „Penki kontinentai“ apribotų asmens duomenų tvarkymą – kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už  įmonių grupės „Penki kontinentai“, taip pat tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą įmonių grupės „Penki kontinentai“ buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@5ci.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma apriboti tik dalies įmonių grupės „Penki kontinentai“ tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių tvarkymą prašoma apriboti. Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.
 • teisę į duomenų perkeliamumą – ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą įmonių grupės „Penki kontinentai“ buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@5ci.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma perkelti tik dalį įmonių grupės „Penki kontinentai“ tvarkomų asmens duomenų, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių atžvilgiu įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą. Jei prašymas yra pagrįstas, įmonių grupė „Penki kontinentai“ ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateiks Jums arba Jūsų nurodytam duomenų valdytojui Jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu.
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys – ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą įmonių grupės „Penki kontinentai“ buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@5ci.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar Jūsų teisėtas interesas, dėl kurio nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, yra viršesnis už įmonių grupės „Penki kontinentai“ teisėtą interesą, kuriuo įmonių grupė grindžia Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 • teisę paduoti skundą priežiūros institucijai – ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių įmonių grupės „Penki kontinentai“ veiksmų.

SVARBU  tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą įmonių grupės „Penki kontinentai“ buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

KONTAKTAI

Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime:

UAB „Penki kontinentai“

Kareivių g. 2, Vilnius

Tel. nr. +370 52 664 555

El. paštas info@5ci.lt

Intelektinės nuosavybės teisės

Svetainėje www.5ci.lt publikuojami straipsniai, aprašymai, prekių, paslaugų ženklai ir logotipai yra intelektinė nuosavybė ir yra saugomi LR įstatymų numatyta tvarka. Šioje svetainėje esančią tekstinę ir kitą informaciją draudžiama skelbti, siųstis, atkurti, persiųsti, publikuoti, kopijuoti ir/ar bet kokiu būdu platinti ar panaudoti. Visa šiame internetiniame puslapyje esanti medžiaga saugoma nacionalinio intelektinės nuosavybės įstatymo ir kitų įstatymų bei tarptautinių susitarimų nuostatų.

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Įmonių grupė „Penki kontinentai“ neatsako už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

Privatumo politikos pakeitimai

Ši politika gali būti keičiama ir atnaujinama pagal poreikį, atsižvelgiant į įmonių grupės „Penki kontinentai“  vykdomus pokyčius bei kitus veiksnius. Atnaujinta Privatumo politika yra skelbiama interneto svetainėje. Ją turite atidžiai peržiūrėti ir patvirtinti, kad su ja sutinkate.