Privatumo politika

Įmonių grupė „Penki kontinentai“ (ją sudarančios įmonės paskelbtos https://5ci.lt/grupe/) rūpinasi Jūsų asmens duomenų privatumu ir apsauga, todėl įsipareigoja gerbti bei saugoti asmeninę informaciją.

Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kaip įmonių grupė „Penki kontinentai“ renka, naudoja (tvarko) ir saugo asmens duomenis, juos sistemina ir kokios yra Jūsų teisės.

Tvarkydama klientų asmens duomenis, Įmonių grupė laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Ši Privatumo politika yra taikoma tik tais atvejais, kai asmuo naudojasi įmonių grupės „Penki kontinentai“ produktais ir (ar) paslaugomis, lankosi interneto svetainėse www.5ci.ltwww.bs2.ltwww.atmeye.com/ltwww.smartsafe.ltwww.cashmanagementiq.comwww.payments-iq.comwww.atmeye.uswww.ashburn.euwww.penki.ltprofit.5ci.ltmano.penki.ltmail.penki.ltwww.news.ltmedia.search.lt.

KAIP TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Įmonių grupė „Penki kontinentai“, rinkdama ir tvarkydama Jūsų asmens duomenis, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Įmonių grupės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

Duomenys tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (I) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (II) gavus duomenų subjekto sutikimą; (III) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Įmonių grupei taikoma teisinė prievolė; (IV) kai tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus; (V) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonių grupės ar trečiosios šalies interesų.

Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, įmonių grupė „Penki kontinentai“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie įmonių grupės „Penki kontinentai“ tvarkomų asmens duomenų turi tik tie įmonių grupės „Penki kontinentai“ darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms įmonių grupei „Penki kontinentai“ suteikti.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal įmonių grupės „Penki kontinentai“ nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Įmonių grupė „Penki kontinentai“ asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Paslaugų teikimo sutartims sudaryti ir vykdyti; klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaitai; kreditoriaus interesams apsaugoti bei materialinių nuostolių prevencijai; abonentų skoloms išieškoti. Tvarkomi asmens duomenys, kurie būtini, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą Įmonių grupės klientams, priimti bei vykdyti užsakymus, tinkamai aptarnauti klientus, nustatyti bei pašalinti įvairius gedimus ir incidentus, išrašyti sąskaitas už įrangą ir (ar) paslaugas, atlikti kredito kontrolę, skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais. Tvarkomi tiek nuasmeninti duomenys, tiek asmens duomenys.
 • Personalo, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat turto apsaugai užtikrinti (vaizdo stebėjimas, lankytojų registracija).
 • Tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti; paslaugų teikimo sutartims sudaryti ir vykdyti; klientų mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti; klientų aptarnavimo kokybei įvertinti; Įmonių grupės „Penki kontinentai“ teisių ir teisėtų interesų apsaugai ir gynimui; įrodymams surinkti. Įmonių grupė tvarko Jūsų telefoninių pokalbių, kai skambinate į įmonių grupės „Penki kontinentai“ klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į Įmonių grupės darbuotojų skambučius, įrašus ir pokalbių metu pateiktus duomenis, kad galėtų tinkamai įvertinti Jūsų mokumą, įsiskolinimus, sudaryti su Jumis sutartis bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • Kitais tikslais, kuriais įmonių grupė „Penki kontinentai“ turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jums pareiškus sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonių grupę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Asmens duomenys gali būti tvarkomi ir kitu tikslu, jei tam yra gautas Jūsų sutikimą. Tvarkomi asmens duomenys ir siekiant tinkamai vykdyti teisės aktuose nustatytas klientų prievoles, susijusias su apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms ir pan., kai to reikalauja teisės aktai.
 • Kiekviena Įmonių grupės „Penki kontinentai“ įmonė gal tvarkyti asmens duomenis kaip savarankiškas duomenų valdytojas ir kitais, nei nurodyta šioje Privatumo politikoje, tikslais. Norėdami išsamiau sužinoti, kaip tvarkomi Jūsų duomenis, prašome kreiptis į konkretų duomenų valdytoją jo nurodytais kontaktais.

KOKIE ASMENS DUOMENYS TVARKOMI

 • Pagrindinė informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, patvirtinančio tapatybę asmens dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 • Duomenys, susiję su įrangos ir (ar) paslaugų teikimu, pavyzdžiui, informacija apie užsakytą paslaugą ir jos užsakymo detales, išrašytų sąskaitų informacija, informacija apie atsiskaitymą už paslaugas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 • Informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • Duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir įmonių grupės „Penki kontinentai“ paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
 • Kiti duomenys apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete;
 • Vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja įmonių grupės „Penki kontinentai“ vaizdo stebėjimo įranga, kai lankotės jos salonuose, siekiant užtikrinti personalo, klientų bei patalpų saugumą;
 • Telefoninių pokalbių įrašai, kai skambinama į įmonių grupės „Penki kontinentai“ klientų aptarnavimo centrus ar atsiliepiama į darbuotojų skambučius.

IŠ KUR GAUNAMI ASMENS DUOMENYS

Įmonių grupė „Penki kontinentai“ tvarko Jūsų duomenis:

 • kuriuos pateikiate, kai bendraujate su Įmonių grupės darbuotojais arba turite teisinių santykių, perkate PENKI paslaugas arba registruojatės gauti paslaugoms, užsisakote naujienas arba kreipiatės prašydami suteikti informaciją;
 • kurie generuojami, kai naudojatės Įmonių grupės tinklu ir paslaugomis (pvz., siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote Įmonių grupės interneto svetainėje);
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau, jei taip nuspręsite, gali būti, kad Įmonių grupė „Penki kontinentai“ negalės Jums suteikti tam tikrų paslaugų.

Pateikdami savo asmens duomenis, esate atsakingi už pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Jeigu Jūsų asmens duomenys pasikeičia, privalote nedelsdami apie tai informuoti Įmonių grupę. Įmonių grupė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Svarbu. Jeigu pateikiate kitų su Jumis susijusių asmenų, pavyzdžiui, šeimos narių, įmonės darbuotojų, akcininkų, laiduotojų ar pan., duomenis, Jūs privalote informuoti juos apie jų asmens duomenų perdavimą ir tvarkymą įmonių grupėje „Penki kontinentai“ ir įsipareigojate juos supažindinti su šia Privatumo politika.

KAM PERDUODAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

Įmonių grupė „Penki kontinentai“turi teisę perduoti savo klientų asmens duomenis trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti klientų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje ar teisės aktuose nurodytais tikslais. Asmens duomenis trečiosioms šalims įmonių grupė „Penki kontinentai“perduoda duomenų tvarkymo ar teikimo sutarties arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Jūsų duomenys gali būti perduoti šioms trečiosioms šalims, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems teisės aktų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, priežiūros institucijoms, teisėsaugos institucijoms, mokesčių administratoriui, antstoliams, notarams, advokatams);
 • auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;
 • valstybiniams registrams;
 • teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms, bankroto administratoriams;
 • skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į skolas;
 • jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkantiems paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, UAB „Creditinfo Lietuva“);
 • kitiems asmenims, kurie įmonių grupei „Penki kontinentai“teikia paslaugas arba yra susiję su įmonių grupės „Penki kontinentai“teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, informacinių technologijų paslaugų teikėjai, pašto paslaugų teikėjai, archyvavimo paslaugų teikėjai, kredito tarpininkai ir pan.).

DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES/EEE RIBŲ

Paprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje, tačiau Jūsų asmens duomenis galime perduoti už ES / EEE ribų, pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties sudarymui ir vykdymui arba jeigu davėte sutikimą tokiam perdavimui. Jūsų asmens duomenis perduodame už ES / EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių: Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė, į kurią perduodami duomenys, užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą; yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas; laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą

KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ DUOMENYS

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Ilgesnis asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai: (I) esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; (II) Jūsų duomenys būtini tinkamai išspręsti ginčui, skundui.

Jei atšauksite sutikimą dėl duomenų tvarkymo ar pasibaigs duomenų tvarkymo terminas (kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu), bus saugomi tik Jūsų sutikimo davimo faktą patvirtinantys duomenys (10 metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo), siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius įmonių grupės „Penki kontinentai“ reikalavimus.

TELEFONO SKAMBUČIŲ REGISTRAVIMAS IR POKALBIŲ ĮRAŠYMAS

Siekdama įrodyti pokalbio turinį, sudaryti arba pakeisti paslaugų teikimo sutartis, užtikrinti tinkamą vidaus administravimą, personalo mokymą, įmonių grupė „Penki kontinentai“ tvarko šiuos asmenų, skambinančių interneto svetainėje nurodytu įmonių grupės „Penki kontinentai“ telefono numeriu, asmens duomenis: telefono numerį, telefono skambučio datą, laiką, konkrečią užsakytą paslaugą, informaciją apie tai, ar skambinantis asmuo yra esamas / naujas klientas, skambučio rezultatą, papildomą informaciją, telefono pokalbio įrašą. Telefono pokalbis įrašomas asmens sutikimu, kiti duomenys apie skambutį renkami įgyvendinant teisėtą įmonių grupės „Penki kontinentai“ interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų. Telefono pokalbio įrašai yra saugomi 3 mėnesius, o kiti duomenys apie telefono skambutį – 6 mėnesius nuo telefono skambučio datos. Telefono pokalbio įrašai dėl sutarties sudarymo arba pratęsimo saugomi 10 metų po įrašo padarymo.

Telefono skambučių duomenys yra perduodami duomenų tvarkytojams, atsakingiems už:

 • įmonių grupei „Penki kontinentai“ skambinančių asmenų telefono skambučių administravimą ir telefono pokalbių įrašymą;
 • neatsakytų telefono skambučių fiksavimą ir informacijos persiuntimą įmonių grupei „Penki kontinentai“.

Jeigu nesutinkate, kad telefono pokalbis būtų įrašomas, prašome netęsti pokalbio ir / arba susisiekti el. paštu info@5ci.lt.

REGISTRACIJA DĖL PASLAUGŲ

Klientų registracijos, paslaugų užsakymo tikslu įmonių grupė „Penki kontinentai“ tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pageidaujama paslauga bei laukelyje „Komentaras“ nurodytus duomenis. Be Jūsų pateiktos informacijos minėtu tikslu, įmonių grupė „Penki kontinentai“ taip pat tvarkys ir registravimosi dėl paslaugų datą.

Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būsimas paslaugų teikimo sutarties sudarymas. Klientų registracijos tikslu surinktus asmens duomenis įmonių grupė „Penki kontinentai“ saugo vienus metus nuo kliento registracijos dienos. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, yra nurodytos Politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali užsisakyti naujienas apie įmonių grupės „Penki kontinentai“ siūlomas paslaugas bei taikomas akcijas (užsiprenumeruoti naujienlaiškį), įvedęs savo elektroninio pašto adresą kiekvieno interneto svetainės puslapio apačioje esančioje naujienlaiškio užsakymo formoje. Naujienlaiškio prenumeratoriaus elektroninio pašto adreso tvarkymo pagrindas – prenumeratoriaus sutikimas gauti naujienlaiškius.

Taip pat įmonių grupės „Penki kontinentai“ naujienlaiškiai paslaugų gavėjams siunčiami įgyvendinant įmonių grupės „Penki kontinentai“ teisėtą interesą informuoti juos apie taikomas akcijas ir teikiamas panašias paslaugas, išskyrus atvejus, kai paslaugų gavėjai prieš suteikiant paslaugą ar vėliau išreiškė nesutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu. Tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi šie paslaugų gavėjų duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Tiek naujienlaiškio prenumeratoriai, tiek kiti naujienlaiškio gavėjai gali bet kada atsisakyti įmonių grupės „Penki kontinentai“ naujienlaiškio paspaudę jame esančią atsisakymo nuorodą arba pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu info@5ci.lt. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi 5-erius (penkerius) metus nuo naujienlaiškio prenumeratos dienos arba paskutinės paslaugos suteikimo dienos.

VAIZDO STEBĖJIMAS ĮMONIŲ GRUPĖS TURTO IR ASMENŲ APSAUGOS TIKSLU

Vaizdo stebėjimas vykdomas šiais adresais: Kareivių g. 2, Kalvarijų g. 135 ir 137 bei Stulginskio g. 5, Vilnius. Vaizdo stebėjimas vykdomas įmonių grupės „Penki kontinentai“ turto ir asmenų apsaugos tikslu, teisėto įmonių grupės „Penki kontinentai“ ir trečiųjų asmenų interesų pagrindu. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

Vaizdo kameromis užfiksuoti duomenys įmonių grupėje „Penki kontinentai“ saugomi 2 (du) mėnesius nuo vaizdo duomenų užfiksavimo momento. Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, vaizdo duomenys automatiškai užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba įmonių grupės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, įmonių grupės „Penki kontinentai“ turto sugadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje įmonių grupės „Penki kontinentai“ patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingas įmonių grupės „Penki kontinentai“ darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai.

Kai esama pagrindo manyti, kad vaizdo stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

Duomenų subjektas turi teisę peržiūrėti su jo duomenų tvarkymu susijusius vaizdo įrašus, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę. Duomenų subjekto prašymu gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas duomenų subjekto (t. y. pareiškėjo) pateiktoje arba įmonių grupės „Penki kontinentai“ laikmenoje, perduotas elektroniniu būdu.

Gavus duomenų subjekto prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše, be duomenų subjekto, užfiksuoti ir tretieji asmenys, vaizdo įraše matomi tretieji asmenys nuasmeninami (užtušuojami), o kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, retušuojama ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

LANKYTOJŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

Apsaugos posto registracijos žurnale fiksuojami šie lankytojų duomenys: vardas, pavardė, juridinis asmuo, kuriam atstovaujama, apsilankymo data ir laikas, pas ką lankosi. Šie duomenys saugomi ne ilgiau nei 10 metų.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS RENGINIŲ AKIMIRKŲ VIEŠINIMO TIKSLU

Įmonių grupės „Penki kontinentai“ organizuojamų renginių metu gali būti fotografuojama. Nuotraukos minėtų renginių metu daromos remiantis Jūsų sutikimu renginių akimirkų viešinimo tikslu. Įmonių grupė „Penki kontinentai“ gali pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie padeda organizuoti renginius, ir gali turėti prieigą prie įmonių grupės „Penki kontinentai“ tvarkomų asmens duomenų. Renginių metu padarytos nuotraukos saugomos 10 (dešimt) metų po įmonių grupės „Penki kontinentai“ veiklos pabaigos.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE

Įmonių grupė valdo „Penki kontinentai“ paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse „Facebook“, „Linkedin“, „Twitter“, „YouTube“, „Instagram“. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius Įmonių grupės paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai „Facebook“, „Linkedin“, „Twitter“, „YouTube“, „Instagram“.

Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia:

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS IR PRAKTIKANTUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti arba atlikti praktiką įmonių grupėje „Penki kontinentai“, asmens duomenis įmonių grupė „Penki kontinentai“ tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdama teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

Kandidatų į darbuotojus arba praktikantų asmens duomenis įmonių grupė „Penki kontinentai“ gauna tiesiogiai iš kandidato į darbuotojus arba praktikantus, kai jis atsiunčia įmonių grupei „Penki kontinentai“ savo gyvenimo aprašymą (CV).

Be paties asmens, pageidaujančio įsidarbinti įmonių grupėje „Penki kontinentai“, pateiktų duomenų įmonių grupė gali rinkti ir kitaip tvarkyti kitus viešai prieinamus kandidato su darbo pareigomis, į kurias pretenduoja, susijusius duomenis, t. y. ieškoti informacijos internete, patikrinti kandidato socialinių tinklų (pavyzdžiui, „Linkedin“, „Facebook“, „Twitter“) profilius ir pan. Įmonių grupė „Penki kontinentai“ taip pat gali kreiptis į kandidato gyvenimo aprašyme (CV) nurodytus buvusius darbdavius ir prašyti pateikti informaciją apie kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Siekdama patikrinti, ar kandidato į darbuotojus pateikti kvalifikacijos įrodymai (diplomai, sertifikatai ir pan.) yra autentiški, įmonių grupė „Penki kontinentai“ taip pat gali kreiptis į kandidato pateiktuose kvalifikacijos įrodymuose nurodytas mokymo įstaigas.

Kandidato pateiktus ir savarankiškai surinktus duomenis apie kandidatą įmonių grupė „Penki kontinentai“ saugo 4 (keturis) mėnesius nuo konkrečios darbuotojo atrankos pabaigos. Asmens duomenų saugojimo terminas pratęsiamas tik gavus atskirą kandidato sutikimą. Jei sutikimas saugoti kandidato asmens duomenis ilgiau nei 4 (keturis) mėnesius po atrankos pabaigos nėra gaunamas, pasibaigus šiam terminui visi (tiek pateikti kandidato, tiek surinkti įmonių grupės „Penkių kontinentų“) asmens duomenys yra sunaikinami.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko įmonių grupė „Penki kontinentai“, turi teisę:

 • susipažinti su įmonių grupės „Penki kontinentai“ tvarkomais savo asmens duomenimis. Susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis galima pateikiant rašytinį prašymą įmonių grupės „Penki kontinentai“ buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@5ci.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Prašyme dėl susipažinimo su asmens duomenimis reikia nurodyti, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią Reglamento 15 straipsnio 1 dalyje išvardintą informaciją pageidaujate gauti.
  Prašyme dėl susipažinimo su telefono pokalbio įrašu papildomai turi būti nurodytas telefono numeris, iš kurio buvo skambinta įmonių grupei „Penki kontinentai“, o tuo atveju, jei skambinote daugiau nei vieną kartą, reikia nurodyti ir skambučio datą bei apytikslį laiką. Teisė susipažinti su telefono pokalbio įrašu įgyvendinama atvykstant išklausyti garso įrašo įmonių grupės „Penki kontinentai“ buveinės adresu, atsiimant garso įrašo kopiją išorinėje duomenų laikmenoje arba perduodamą elektroniniu būdu.
 • reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą įmonių grupės „Penki kontinentai“ buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@5ci.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).
 • reikalauti, kad įmonių grupė „Penki kontinentai“ apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už įmonių grupės „Penki kontinentai“, taip pat tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą įmonių grupės „Penki kontinentai“ buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@5ci.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma apriboti tik dalies įmonių grupės „Penki kontinentai“ tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių tvarkymą prašoma apriboti. Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.
 • į duomenų perkeliamumą. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą įmonių grupės „Penki kontinentai“ buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@5ci.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma perkelti tik dalį įmonių grupės „Penki kontinentai“ tvarkomų asmens duomenų, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių atžvilgiu įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą. Jei prašymas yra pagrįstas, įmonių grupė „Penki kontinentai“ ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateiks Jums arba Jūsų nurodytam duomenų valdytojui Jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu.
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą įmonių grupės „Penki kontinentai“ buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@5ci.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar Jūsų teisėtas interesas, dėl kurio nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, yra viršesnis už įmonių grupės „Penki kontinentai“ teisėtą interesą, kuriuo įmonių grupė grindžia Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 • paduoti skundą priežiūros institucijai. Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių įmonių grupės „Penki kontinentai“ veiksmų.

SVARBU. Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą įmonių grupės „Penki kontinentai“ buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

Slapukų naudojimas

Siekdami, kad įmonių grupės „Penki kontinentai“ interneto svetainė veiktų sklandžiai, o Jūs gautumėte aktualią informaciją, joje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija padeda užtikrinti galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek įmonės teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Informaciją apie puslapyje naudojamus slapukus rasite čia:

Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Aprašymas
cookie_notice_accepted 1 mėnuo Slapukas, patvirtinantis, kad vartotojas sutiko su slapukų naudojimu.
_ga, _gat 2 metai „Google Analytics“ stebėjimo slapukai. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
_gid 24 val. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz 2 metai „Google Analytics“ stebėjimo slapukai. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas.

KONTAKTAI

Jei turėtumėte su Privatumo politika susijusių klausimų, kreipkitės:

UAB „Penki kontinentai“

Kareivių g. 2, Vilnius

Tel. nr. +370 52 664 555

El. paštas info@5ci.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas duomenuapsauga@5ci.lt

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Svetainėje www.5ci.lt publikuojami straipsniai, aprašymai, prekių, paslaugų ženklai ir logotipai yra intelektinė nuosavybė ir yra saugomi LR įstatymų numatyta tvarka. Šioje svetainėje esančią tekstinę ir kitą informaciją draudžiama skelbti, siųstis, atkurti, persiųsti, publikuoti, kopijuoti ir / ar bet kokiu būdu platinti ar panaudoti. Visa šiame internetiniame puslapyje esanti medžiaga saugoma nacionalinio intelektinės nuosavybės įstatymo ir kitų įstatymų bei tarptautinių susitarimų nuostatų.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINĖS

Įmonių grupė „Penki kontinentai“ neatsako už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Ši Privatumo politika gali būti keičiama ir atnaujinama pagal poreikį, atsižvelgiant į įmonių grupės „Penki kontinentai“ vykdomus pokyčius bei kitus veiksnius. Atnaujinta Privatumo politika yra skelbiama interneto svetainėje. Ją turite atidžiai peržiūrėti.